Vývoz a likvidácia odpadov, preprava tovaru - VEPOS

Naše služby

Doprava

Spoločnosť disponuje vozovým parkom, ktorý tvoria naťahovací hákový systém na podvozku Liaz s nosnosťou 8t. Toto vozidlo prepravuje veľkoobjemové kontajnery /VOK/ s objemom 5 a 8 m3.
Na vývoz komunálneho odpadu používame vozidlo Mann s nadstavbou FAUN a tiež vozidlo Liaz s nadstavbou Scheinder.

Predaj štrkov, pieskov, kameňa
Na dovoz sypkých materialov používame vozidlo Škoda MTS – 5m3, a tiež vozidlá Multicar a Gasalonne -1,5 m3

Údržba komunikácií

 • Naša spoločnosť na vykonáva zimnú údržbu vozidlami
  Multicar M-25, Zetor 7245, Unc Locust 750
 • Strojové čistenie komunikácií - RAVO, Multicar
  Oprava komunikácií, pílenie asfaltov


Verejné osvetlenie
Avia – plošina MP-13

 • prevádzku verejného osvetlenia a mestského rozhlasu
 • údržbu osvetlenia, zabezpečovanie a montáž vianočnej výzdoby

Verejná zeleň

 • kosenie trávnatých porastov rôznymi druhmi kosačiek (ETESIA ), krovinorezy,  bubnová kosačka, traktorová kosačka s ramenom
 • zakladanie a údržba trávnatých a kvetinových záhonov
 • likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním
 • likvidácia konárov drvením
 • pílenie a opilovanie stromov a kríkov
 • polievanie záhonov

Odvoz komunálneho odpadu

Služba spoločnosti Vepos, ktorá zahrňuje súbor činností poskytovaných pre mestá, obce a živnostníkov. Hlavnou činnosťou je prevádzanie zberu, zvozu a odstránenie komunálneho odpadu. Ďalšou, veľmi perspektívnou službou, je zber, zvoz a recyklácia triedených zložiek komunálneho odpadu ako je papier, sklo, plasty, príp. bioodpady a iné. Medzi ďalšie významné činnosti patrí odvoz veľkoobjemového odpadu,  prevádzkovanie zberného dvora, odstraňovanie čiernych skládok, predaj  zberových nádob  a pod.

Zber a spracovanie druhotných surovín

Priemyselným podnikom, živnostníkom, mestám a obciam ponúkame služby spočívajúce v zbere druhotných či recyklovateľných surovín. Jedná sa predovšetkým o kovy, papier, sklo, plasty a tiež o elektroodpad.

Zberný dvor

V súlade s budovaním komplexného systému hospodárenia s odpadmi v meste Vráble  a zlepšovaním stavu životného prostredia na území mesta je zriadený zberný dvor triedeného zberu komunálneho odpadu.

Zberný dvor sa nachádza pri ČOV na Štúrovej ulici
V areáli  sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery, do ktorých môžu občania mesta Vráble, priviezť nasledujúce zložky vytriedené z komunálneho odpadu neznečistené škodlivinami :

 • sklo
 • papier
 • plasty
 • elektroodpady ( TV, rádia, pračky, PC, chladničky ...)
 • kovové obaly 
 • drevo
 • biologicko-rozložiteľný odpad / konáre, lístie/
 • veľkoobjemový (nadrozmerný) komunálny odpad
 • drobný stavebný odpad (podľa VZN mesta Vráble
 • NEBEZPEČNÝ ODPAD ( aku, oleje, výbojky ...)
 • PNEUMATIKY NA  ZBERNOM DVORE NEZBIERAME!!!

Prevádzková doba : november - marec

Streda,štvrtok piatok, sobota

08:00 – 16:00 hod.

 Prestávka 12.30 - 13.00

Prevádzková doba : apríl - október

Utorok,streda,štvrtok,piatok, sobota

08:00 – 16:00 hod.

 Prestávka 12.30 - 13.00

 

Cintorínske služby

Prevádzkujeme cintoríny vo Vrábľoch a miestnych častiach Dyčka a Horný Ohaj.
Kontakt: 0377833026 , mobil 0917246722 – p. Kováč Miroslav

Ostatné služby

Spoločnosť zapožičiava nasledovnú  techniku
Kompresor,
Vibračnú dosku,

Ďalej prenajíma:
predajné stánky na rôzne príležitosti.

Rýchly kontakt

Adresa:
Vepos spol s.r.o.
Štúrova 516/1
952 01 Vráble

Prevádzková doba

Pondelok- Piatok

7:00-15:00 

Obedná prestávka

12:00-12:30

Kontaktné osoby:

Ing. Juraj Sojka - konateľ spoločnosti
+421 915 771 957,

Marián Šemelák - vedúci prevádzky
+421 907 557 833,

Mgr. Slavomír Klimant - vedúci dopravy a odpadov

+421 917 246 675, 

Tel:
+421 37 783 2990

+421 37 783 3121

E-mail:
vepos@vepos.eu